Banner
HOMEBLOGSCrisi (26): Lideratge Polític / Crisis (26): Liderazgo Político
14 August 2011

Crisi (26): Lideratge Polític / Crisis (26): Liderazgo Político

Written by 

(version española abajo)

Crisi (26): Lideratge Polític

Recorden allò de “en España no hay crisis, solo es una leve desaselerasión"? Després de negar-ho durant mesos, era la manera que tenia el govern de començar a admetre, tímidament això sí, que el país estava en recessió. Veient el què ha caigut des d'aleshores, aquella frase sembla un acudit dolent, però és el símbol del que ha passat: som on som perquè els polítics de tot el món han comès errors monumentals.

En medicina, hi ha diferents tipus de malalties: respiratòries, cardiovasculars, motrius, càncers, etc. Per a cada una d'elles existeix un diagnòstic precís i un tractament específic. Tothom sap que no s'ha d'aplicar la mateixa cura a diferents malalties. Doncs bé, en economia també hi ha diferents tipus de crisi: crisi de demanda, crisi d'oferta, crisi d'excés de deute, etc. Cada una d'elles exigeix una diagnosi correcta i un tractament específic. Les crisis de demanda causades per una reducció de la despesa privada es poden solucionar amb augments de la despesa pública. Les d'oferta s'arreglen reformant les estructures productives que limiten la productivitat (reformes educatives, reguladores, financeres, laborals, etc). Les crisis d'excés de deute se solucionen reduint el deute.

Per veure el tipus de crisi a què ens enfrontàvem en 2007-2008, recordem que la bombolla immobiliària va tenir dues conseqüències importants. La primera era que el sector privat, principalment les famílies, les empreses constructores i els bancs i caixes, s'havien endeutat per sobre de les seves possibilitats. Les famílies havien comprat habitatges massa cars amb l'esperança que el seu preu continuaria pujant. I els bancs s'havien endeutat (o, si volen utilitzar l'argot del sector financer, “apalancat”) per poder recollir els beneficis que prometia el crèdit a un sector immobiliari insaciable. En explotar la bombolla, uns i d'altres es van quedar amb uns deutes extravagants que molts no podien pagar. La crisi era, doncs, d'excés de deute.

La segona conseqüència de la bombolla va ser la complaença: mentre les coses anaven bé, ningú no s'adonava que la productivitat de l'economia no augmentava al ritme dels salaris i no es feien les costoses reformes que havien de preparar el terreny per al dia que desaparegués la ganga de la construcció. A la crisi d'excés de deute se li sumava, doncs, una crisi d'oferta o de manca de productivitat.

En lloc de tractar-la com una crisi de deute amb manca d'oferta, les autoritats la van tractar com una crisi de demanda. Per alguna raó que se m'escapa, el fantasma de Keynes es va apoderar de les ments de la majoria d'assessors econòmics del món. Keynes es va fer famós als anys 30, quan va diagnosticar que la gran depressió del 29 era una crisi de demanda i va recomanar l'augment de la despesa pública finançada amb deute. Des d'aleshores, els seus seguidors pensen que totes les crisis són de demanda i sempre recomanen augmentar la despesa pública. És possible que la del 29 fos una crisi de demanda, però això no vol dir ni que totes les crisis en general ni l'actual en particular, també ho siguin. Sigui com fos, un virus keynesià va envair el planeta i tots els governs, des dels EUA fins a Espanya passant per Europa, es van dedicar a augmentar la despesa pública.

El problema és que la crisi no era de demanda sinó d'excés de deute. Ja que els ingressos fiscals havien caigut per la crisi, l’increment de despesa només es podia fer a base d’endeutar-se. El deute públic es va disparar i ens vam trobar en una situació esquizofrènica ja que una crisi d'excés de deute s'intentava solucionar amb (sisplau no riguin...) !més deute! Era com intentar curar l'alcoholisme amb banys intensius de vodka. No fa falta ser molt llest per veure que això només podia empitjorar les coses. I les coses van empitjorar.

La idea de què els mercats no funcionen i que l'estat ha d'intervenir va portar els governs a voler rescatar tothom, des dels bancs fins als governs amics que no podien pagar els seus deutes. Ho feien com si els seus recursos fossin il·limitats. En realitat, no tenien ni un euro i tot el que gastaven per a rescats sortia d'endeutar-se encara més. Fins que, lògicament, va arribar el dia en què els senyors que els deixaven diners van dubtar de la seva capacitat de tornar-los. Primer van dubtar dels bancs. Després van dubtar dels governs perifèrics de Grècia, Irlanda i Portugal. Després van dubtar de dos països majors com són Itàlia i Espanya. Ara apareixen dubtes sobre França i els Estats Units. Aviat dubtaran d'Alemanya.

Fixin-se vostès que (Irlanda i Grècia a part) els creditors no dubten que els països tinguin prou diners. Tothom sap que als Estats Units hi ha prois dòlars per pagar el què calgui. Dubten de la capacitat política dels seus líders polítics d'apropiar-se d'aquests recursos per pagar els deutes. Els dubtes no van arribar als Estats Units fins que demòcrates i republicans van joguinejar amb la insolvència intentant obtenir rèdits electorals curt-terministes. A Espanya, no només dubten de la capacitat del govern actual, que fa trampes quan diu que redueix el dèficit quan el que fa és passar-lo als governs autonòmics i locals. No ajuda Rajoy quan afirma (il·lusament) que proposarà un pla d'"austeritat sense dolor". Com que això és una quimera (l'austeritat comportarà dolor), els mercats dubten que les eleccions de novembre solucionin el problema.

Estem, doncs, davant una crisi de falta de confiança en una classe política que va errar en el diagnòstic, va aplicar remeis equivocats i ara es mostra incapaç de trobar solucions ni d'arribar a acords creïbles. La crisi de deute s'ha transformat, doncs, en una crisi de lideratge polític.

=========

Crisis (26): Liderazgo Político

¿Recuerdan aquello de “en España no hay crisis, sólo una leve desaceleración”? Después de negarlo durante meses, era la manera que tenía el gobierno de empezar a admitir tímidamente que el país estaba en recesión. Viendo lo que ha caído desde entonces, aquella frase parece un chiste malo, pero es el símbolo de lo que ha pasado: estamos donde estamos porque los políticos de todo el mundo han cometido errores monumentales.

En medicina, hay diferentes tipos de enfermedades: dolencias respiratorias, cardiovasculares, motrices, cánceres, etc. Para cada una de ellas existe un diagnóstico preciso y un tratamiento específico. Todo el mundo sabe que no se debe aplicar la misma cura a diferentes enfermedades. Pues bien, en economía también hay diferentes tipos de crisis: crisis de demanda, crisis de oferta, crisis de exceso de deuda, etc. Cada una de ellas exige un tratamiento específico. Las crisis de demanda causadas por una reducción del gasto privado se pueden solucionar con aumentos del gasto público. Las de oferta se arreglan reformando las estructuras productivas que limitan la productividad (reformas educativas, reguladoras, financieras, laborales, etc). Las crisis de exceso de deuda se solucionan reduciendo la deuda.

Para ver el tipo de crisis a la que nos enfrentábamos en 2007-2008, recordemos que la burbuja inmobiliaria tuvo dos consecuencias importantes. La primera era que el sector privado, principalmente las familias y los bancos y cajas, se habían endeudado por encima de sus posibilidades. Las familias habían comprado viviendas demasiado caras con la esperanza de que su precio seguiría subiendo. Y los bancos se habían endeudado (o, si quieren utilizar la jerga del sector financiero, apalancado) para poder recoger los beneficios que prometía el crédito a un sector inmobiliario insaciable. Al explotar la burbuja, unos y otros se quedaron con unas deudas extravagantes que muchos no podían pagar. La crisis era, pues, de exceso de deuda.

La segunda consecuencia de la burbuja fue la complacencia: como las cosas parecían ir bien, nadie se daba cuenta de que la productividad de la economía no aumentaba a la par de los salarios y no se hacían las costosas reformas que debían preparar el terreno para el día que desapareciera el chollo de la construcción. A la crisis de exceso de deuda se le sumaba una crisis de oferta.

Pero en lugar de tratarla como una crisis de deuda con carencias de oferta, las autoridades la trataron como una crisis de demanda. Por alguna razón que se me escapa, el fantasma de Keynes se apoderó de las mentes de la mayoría de asesores económicos del mundo que, tras dar las culpas de todo lo que estaba pasando a una supuesta falta de regulación financiera, siguieron las recetas tradicionales del fallecido economista británico. Keynes se hizo famoso cuando en los años 30 diagnosticó que la gran depresión del 29 era una crisis de demanda y recomendó el aumento del gasto público financiado con deuda. Desde entonces, sus seguidores piensan que todas las crisis son de demanda y siempre recomiendan aumentar el gasto público. Es posible que la del 29 fuera una crisis de demanda, pero eso no quiere decir ni que todas las crisis en general ni la actual en particular, también lo sean. Sea como fuere, un virus keynesiano invadió el planeta y todos los gobiernos, desde EEUU hasta España pasando por Europa, se dedicaron a aumentar el gasto público.

El problema es que la crisis no era de demanda sino de exceso de deuda. Dado que los ingresos fiscales habían caído por la crisis, eso sólo se podía hacer a base de aumentar la deuda pública. Es decir, nos encontramos en una situación esquizofrénica ya que una crisis de exceso de deuda se intentaba solucionar con (por favor no se rían...) !más deuda! Era como intentar curar el alcoholismo con baños intensivos de vodka. No hace falta ser muy listo para ver que eso sólo podía empeorar las cosas. Y las cosas empeoraron.

La idea de que los mercados no funcionan y que el estado debe intervenir llevó a los gobiernos a querer rescatar a todo el mundo, desde los bancos hasta los gobiernos amigos que no podían pagar sus deudas. Lo hacían como si sus recursos fueran ilimitados. En realidad, no tenían ni un euro y todo lo que gastaban para rescates salía de endeudarse todavía más. Hasta que, lógicamente, llegó el día en que los señores que les prestaban dinero dudaron de su capacidad para pagar. Primero dudaron de los bancos. Luego dudaron de los gobiernos periféricos de Grecia, Irlanda y Portugal. Luego dudaron de dos países mayores como son Italia y España. Ahora aparecen dudas sobre Francia y Estados Unidos. Pronto dudarán de Alemania.

Fíjense ustedes que (Irlanda y Grecia aparte) los acreedores no dudan de los países tengan dinero suficiente. Dudan de la capacidad que tienen sus líderes políticos de apropiarse de esos recursos para pagar las deudas. Las dudas no llegaron a Estados Unidos hasta que demócratas y republicanos juguetearon con la insolvencia intentando obtener réditos electorales cortoplacistas. En España, no sólo dudan de la capacidad del gobierno actual, que hace trampas cuando dice que reduce el déficit cuando lo que hace es pasarlo a los gobiernos autonómicos y locales. No ayuda Rajoy cuando afirma (ilusamente) que propondrá un plan de “austeridad sin dolor”. Dado que eso es una quimera (la austeridad conllevará dolor) los mercados dudan de que las elecciones de Noviembre solucionen el problema.

Estamos, pues, ante una crisis de falta de confianza en una clase política que erró en el diagnóstico, aplicó remedios equivocados y ahora se muestra incapaz de encontrar soluciones ni de llegar a acuerdos creíbles. La crisis de deuda se ha transformado, pues, en una crisis de liderazgo político.

Read 42841 times
Rate this item
(0 votes)

INTRODUCTORY NOTE

Starting January 30, 2012, I decided to put the random (economic) thoughts that I was posting on Facebook, in a blog. In this site you will be able to read all Facebook notes going back to 2008, (without my Friend’s comments, unfortunately), but we will only maintain the new thoughts. If you want to check out the old comments, they are still posted on Facebook. If you want to comment on them, you have two options (1) Become a Facebook Subscriber. Since all the posts will also appear in Facebook, you will be able to comment there. (2) Comment on Twitter, as each post will also be announced in Twitter.

Search

Banner